Apoštolská peniteciária na zveľadenie zbožnosti veriacich a tiež na spásu duší, po vypočutí žiadosti, vladyku Milana Chautura CSsR., košického eparchiálneho biskupa, vydala 3. januára dekrét, ktorým sa udeľujú plnomocné odpustky všetkým pútnikom, ktorí navštívia Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Klokočove počas Jubilejného roka 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky.

Úplné odpustky je možné získať raz počas dňa za obvyklých podmienok náležite vykonaných veriacimi:

  • modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče náš, Raduj sa, Sláva Otcu...
  • Vyznanie viery
  • byť v stave posväcujúcej milosti
  • prijať eucharistiu
  • v pútnickom chráme v Klokočove, zasvätenom Zosnutiu Presvätej Bohorodičky, byť zbožne prítomný na akejkoľvek jubilejnej slávnosti alebo v ňom vykonať zbožný úkon, alebo v ňom nejaký vopred náležite určený čas rozjímať a vzývať Presvätú Bohorodičku.

Možnosť získať plnomocné odpustky sa vzťahuje od 4. januára 2020 do 2. januára 2021, počas ktorých sa samotné Jubileum pútnického miesta slávnostne otvorí a ukončí.

Starci, chorí a všetci tí, ktorí z vážnej príčiny nemôžu vyjsť z domu, tak isto môžu získať úplné odpustky, keď sa zrieknu aj akejkoľvek náklonnosti hriechu a budú mať úmysel podľa možnosti čo najskôr splniť obvyklé tri podmienky, a tiež keď sa duchovne pripoja k jubilejným sláveniam a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo aj ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu.