List košických vladykov

Drahí bratia v Kristovom kňazstve, milí veriaci.

Postupom času sa v súvislosti s vývojom koronavírusovej infekcie dozvedáme, že v tomto roku sa rušia rôzne masové športové európske i svetové šampionáty, ba dokonca aj olympijské hry. Je to náhoda...?

Nie. Je to vyvolané strachom z choroby, ktorá sa stala svetovou pandémiou, a tak všetky masové podujatia musia ísť bokom. Nakoľko v najbližších mesiacoch nebude možné turistom cestovať do Talianska, po dôkladnom zvažovaní rôznych alternatív, a na základe aktuálnych faktov sme sa rozhodli, že Jubilejná púť do Ríma s ikonou Klokočovskej Bohorodičky sa uskutoční presne o rok, teda 27.6. – 2.7. 2021. Bude to pre nás o to viac príležitosť zahrnúť do tohto poďakovania počas púte aj našu vďačnosť z doterajšej ochrany a jej blízkosti v terajšej neistote a bolesti.

Vopred ďakujeme za vaše prijatie tohto rozhodnutia a pozývame vás k ešte intenzívnejšiemu prežívaniu 350. jubilea jej slzenia v Klokočove, a zároveň k modlitbe za jej ochranu v čase terajšej pandémie.

Veríme, že naše mariánske spoločenstvo modliacich sa v úcte k Presvätej Bohorodičke, sa stane silnou oporou pre celé Slovensko i celý svet, ktorý je teraz napomínaný obavou z budúceho vývoja choroby, ktorú môže zastaviť len moc väčšia, ako je ľudská, a tým je príhovor našej Nebeskej Matky.

Nakoľko pri doterajšej organizácii púte boli v pútnických domoch a hoteloch v Ríme zaplatené nevratne zálohy za ubytovanie, preferujeme prihlásenie nerušiť, ale aj so zaplatenou zálohou presunúť na budúcoročný termín. Tí, ktorí sú však už teraz z pochopiteľných dôvodov rozhodnutí nezúčastniť sa púte ani na budúci rok, môžu sa za určitých podmienok z preloženej púte odhlásiť. O podmienkach zrušenia sa môžete informovať na príslušnom farskom úrade, alebo v cestovnej kancelárii, prostredníctvom ktorých ste sa na púť prihlásili.

S vierou a nádejou vyslovujeme prianie, aby ani zmena termínu našej púte nás neobrala o príležitosť vyjadriť radosť a vďaku Presvätej Bohorodičke, ba práve naopak, aby naša budúcoročná púť s ikonou Presvätej Bohorodičky z Klokočova, bola potvrdením našej vďačnosti za jej ochranu a starostlivosť.

V dôvere voči Matke, ktorá stála pod krížom v historickej chvíli vykúpenia ľudského rodu, znova vás povzbudzujeme k radostnej nádeji, že Boh aj keď dopúšťa, nikdy neopúšťa, a všetkým vám udeľujeme archijerejské požehnanie.

S otcovským požehnaním


vladyka Cyril Vasiľ SJ, vladyka Milan Chautur CSsR,

apoštolský administrátor košický eparchiálny biskup


List organizačného tímu

Milí pútnici, prihlásení na Jubilejnú púť do Ríma s ikonou Klokočovskej Bohorodičky.

V súvislosti s listom o zmene termínu Jubilejnej púte do Ríma s ikonou Klokočovskej Bohorodičky (č.j.299/2020 zo dňa 04.05.2020) vám chceme podať nasledovné inštrukcie, týkajúce sa zabezpečenia púte:

Ku dňu 31.01.2020 boli zo strany organizátora zaplatené zálohy za ubytovanie v 9. ubytovacích domoch a 4 hoteloch v Ríme. S výnimkou jedného zariadenia, sú tieto zálohy nevratné.

Navrhujeme pútnikom nerušiť svoju účasť na púti; preferujeme zachovanie databázy a zaplatenej zálohy za púť s presunutím na rok 2021.

V prípade, že sa chce pútnik z pochopiteľných dôvodov odhlásiť, nech postupuje nasledovne:

  • - Ak sa pútnik prihlásil na autobusovú púť prostredníctvom vášho farského úradu, je potrebné vypísať odhlasovací formulár najneskôr do 27.06.2020. Po tomto dátume vám pošleme za odhlásených 70€/osobu (-30 eur sú doterajšie už nevratné náklady na ubytovanie). Tieto podľa podmienok nevratné náklady môžu byť vnímané tiež, ako podpora týchto katolíckych pútnických domov v Ríme, ktoré sa taktiež dostali do zložitej ekonomickej situácie.
  • - Ak sa pútnik prihlásil na leteckú púť prostredníctvom farského úradu, je potrebné vypísať odhlasovací formulár najneskôr do 27.06.2020. Po tomto dátume vám pošleme za odhlásených 140€/osobu (- 60 eur sú doterajšie už nevratné náklady na ubytovanie). Tieto podľa podmienok nevratné náklady môžu byť vnímané tiež, ako podpora týchto katolíckych pútnických domov v Ríme, ktoré sa taktiež dostali do zložitej ekonomickej situácie.

Link na odhlasovací formulár z púte: https://forms.gle/MXy7j7hLhTyn3tJe8

Odhlásiť z púte sa bude dať za týchto podmienok aj v ďalších termínoch, ktoré budú postupne zverejnené v tomto i v budúcom roku.

Taktiež aj novým záujemcom o púť bude možné sa prihlásiť.

S vďakou za spoluprácu a trpezlivosť

za organizačný tím o. Vladimír Varga a o. Peter Paľovčík