Predstavenie projektu: Výchovný katechetický projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených, ktorý je v každom školskom roku zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si zapojení súťažiaci naštudujú a zrealizujú. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

Ciele: Bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií.

Predmet projektu: 350 rokov od slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove

Cieľová skupina: žiaci a študenti, ktorí navštevujú alebo absolvovali predmet NV/N za školu alebo farnosť

Kategórie účastníkov: pracujú jednotlivci!

  1. kategória - materské školy
  2. kategória - 1. a 2. ročník základných škôl
  3. kategória - 3. a 4. ročník základných škôl
  4. kategória - 5. a 6. ročník základných škôl, príma osemročných gymnázií
  5. kategória - 7. - 9. ročník základných škôl, sekunda až kvarta osemročných gymnázií
  6. kategória - gymnázia, stredné školy, stredné odborné školy, kvinta až oktáva osemročných gymnázií
  7. kategória - špeciálne školy

Výstup projektu: výtvarné stvárnenie

Technika: maľba alebo kresba

Formát prác: A4 a A3. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Formát A3 neznehodnocujte prelomením. Znehodnotené práce budú vyradené. Roztierateľný materiál je potrebné fixovať. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť.

Hodnotenie: - umelecká stránka: 5 bodov; obsahová stránka: 5 bodov;

  • každá kategória bude hodnotená samostatne. Hodnotenie prebehne pod dohľadom poroty zloženej z odborníkov za jednotlivé oblasti: náboženská výchova/náboženstvo, výtvarná výchova.
  • hodnotí są originalita tvorby. Reprodukcie / obkreslené obrázky budú zo súťaže vyradené!

Harmonogram postupových kôl:

Eparchiálne kolo: zúčastnia sa ho práce zaslané zo škôl a farností danej eparchie, z ktorých porota vyberie 3 najlepšie práce v každej kategórii, ktoré budú zaslané na metropolitné kolo. Eparchiálne kolo prebehne do 30. apríla 2020. Práce zasielajte na príslušný DKÚ (Košická eparchia: DKÚ, Dominikánske námestie 2/A, 040 01 Košice ).

Metropolitné kolo: zúčastnia sa ho víťazné práce eparchiálnych kôl, z ktorých porota vyberie 3 víťazné práce v každej kategórii. Metropolitné kolo prebehne do 30. mája 2020. Práce budú vystavené na metropolitnom kole Biblickej súťaže.

Každá výtvarná práca musí obsahovať na zadnej strane informačnú tabuľku a Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, ktoré sú súčasťou propozícií.

Termín zaslania prác: do 31. marca 2020 na Katechetický úrad Košickej eparchie

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: Náboženská výchova/Náboženstvo, Výtvarná výchova, Dejepis, Multikultúrna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj.

Organizátori: Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Katechetický úrad Košickej eparchie