Jednou z aktivít Jubilejného roka bude aj prvá etapa rekonštrukcie cirkevnej školy v Klokočove a jej prestavba na Pútnické centrum. Po jej prebudovaní a rozšírení tam vznikne Pútnický dom, v ktorom všetci pútnici do Klokočova nájdu primerané zázemie. Okrem finančných príspevkov od zahraničných sponzorov bude nevyhnutnou súčasťou ekonomického zabezpečenia stavby aj vlastný vklad nášho Eparchiálneho cirkevného spoločenstva.

Príležitosť pre to sme vytvorili v podobe Eparchiálnej finančnej zbierky na Klokočov. Táto zbierka sa uskutoční v našej eparchii na Krížupoklonnú nedeľu, 15. marca 2020. Kurátori jednotlivých farností (mestské farnosti si zvolia vlastný spôsob vykonania zbierky) navštívia osobne všetky rodiny farnosti so sprievodným listom. Do zoznamu zapíšu mená všetkých dobrodincov a sumu, ktorou prispeli. Tieto zoznamy všetci farári a administrátori odošlú na Eparchiálny úrad do 20.3.2020.

Za dobrodincov budeme pravidelne sláviť sväté liturgie ako prejav vďaky za ich angažovanosť pre dielo obnovy pútnického miesta v Klokočove. Úmysel slávenia týchto liturgií bude pridaný k úmyslu intencie poďakovania za dobrodincov Košickej eparchie, každoročne 6. decembra.